Betingelser

Geo Konsult’s levering sker i henhold til Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89.

Geo Konsult har erhvervsansvarsforsikring hos Tryg, police nr. 670 9.532.120.051.

Vort økonomiske ansvar er begrænset til 2 à 5 gange honorarsummen jf. ABR afsnit 6.2.2, dog maksimalt til 2,5 mio. DKK per enkeltsag som helhed. For sager, hvor der ønskes større ansvar tegnes en særskilt projektforsikring. Vort ansvar er tidsmæssigt begrænset til 5 år. Vort ansvar for tab fraskrives svarende til ABR 89 punkt 6.2.3.1 og punkt 6.2.4.

Særlige aftalte betingelser

Særlige aftalte betingelser gælder forud for ABR 89.

Aftale om løsning af opgaver

Geo Konsult forudsætter for opgavens løsning, at rekvirenten oplyser opgavens formål og fremlægger alle væsentlige informationer.

Ophavsret og ansvar

Geo Konsult har ret til at udnytte data og resultater i form af knowhow i forbindelse med løsning af andre opgaver, udviklingsarbejder mm.

Offentliggørelse af Geo Konsult’s skriftlige materiale må kun ske i sin helhed og med kildeangivelse. Uddrag og i citatform må kun ske efter forudgående skriftlig aftale herom.

Geo Konsult fralægger sig erstatningsansvar for tab og skader, som måtte indtræffe, såfremt Geo Konsult’s vurderinger og anbefalinger anvendes til andre formål end de, som Geo Konsult er blevet gjort bekendt med.

Betalingsbetingelser

Betaling skal være Geo Konsult i hænde senest 14 dage fra fakturadato. Ved en for sen betaling af skyldige beløb opkræves et gebyr på 100 kr. samt morarente fra fakturadato med rentelovens rentesats. Udlæg tillægges generelt et administrationsgebyr på 5 %.